2013/7/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

علی من اگبلـــــــت يا ريـــــــــم بستل


تراب و چن لســــــــــانی انعاب بستل


أبد ما تاه منـــــــــی العگــــل بس تل


وهتنی ابیوم ســـــــــــاگک لمع ضیه


ینجم اسهیل شعرک لیـــــــل من ین


فتل یکتل وظل بهـــــــــواک من ین


ملامح صورتک عـــــل بال من ین


ایفلت روحی ابجبین السطع ضیهعلیه ابحیــــــن صد الترف شلها


عنــــــی وحالی من التفت شلها


جـروح البیه یصعب علی شلها


عگب خلهه الترکهه ابلا خطیهالیسن سیـــــــــفه ایتعد ولمسنه


ردی وعیــب آنه الزمه ولمسنه


النصر والفجـــــر ولبر ولمسنه


الزلم طوفان تدخــــــل کل ثنیه

 

 

 

محمد لویمی


 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

بـــــوادی الشـــــــــوگ اخوضنها وطرها

 

علی الســــــــاکن نبض گلبــــــــی وطرها

 

اچلای ابسیـــــــــف اگصــــــــنها وطرها

 

ابسبب ما شـوف خـــــــدهه الیشع ضیه

 

 

 

هتف بیک الگلب هلســــــاع وطرواک

 

او محال ایغیـــــب عن البال وطرواک

 

یضل صوتک یناقی العگل وطرواک

 

ابخیـــــــــالی ایطوف یل ذاتک وفیه

 

 

 

ابوخلیل الشحیتاوی

 نوع مطلب : الشاعر عبدالزهرا ابوخلیل الشحیتاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

الضعاین من سرن بجفاک وجدان

 

المصایــــــــب خلل بدلال وجدان

 

الو عندک یخل بلشـوگ وجدان

 

بابو العباس چـــا مگطعت بیه

 

 

 

حسن امیری

 

 

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر، حسن امیری،
label :

 

احیود الخلســـــــــــــو ابحدهم حسافات

 

غدرها الدهــــــــــــر وافناها حسافات

 

ابجفاهم بل اسه عمـــــری حسافات

 

ابعجل واظهر مشیـــــب الضیم بیه

 

چن صوت الحزن یدوی حسافات

 

ابدلیــــلی والعمر بل هم حسافات

 

فنه حگی وهــــدر تعبی حسافات

 

الدهر یوم الولانی وغـــــــدر بیه

 

 

شاکر حجی اسوادی الباوی

 

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/22 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

سیــفک من غضبت ابموت باسل

 

رگاب انته التضل بل حرب باسل

 

شوصفک بل عــدل عباس باسل

 

آیه اتو صفک بـــــــل حق شفیه

 

من ودع عضیـــــدا حسین ماگال

 

ترد لولا همی اعیـــــــلک ماگال

 

احسین امنل سیوف اعدا ماگال

 

الکسر ظهرا چفـوف التسد فیه

 

 

 

مهدی حیاوی

 نوع مطلب : مهدی حیاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/22 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ریته انشل جنــــح غدرک وسبگاک

 

او بجیتک مو فرح ضلت وسبگاک

 

بلیویــــــــده انه اغلبنک وسبگاک

 

وانته اعله الغبــــــــــر سابج علیه

 

 

الذنب ذنبـــــــــک تنافینه وانه ابرای

 

وانته اعله الیرف واگف وانه ابرای

 

ابرتک تبقز اجفـــــونی وانه ابرای

 

تشل جـــــرحک علیش اگطعت بیه

 

 

 

حسن امیری

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر، حسن امیری،
label :

 

کسف شمس الفرح دهری وسافای

 

علی واذیاب هل حــــاطت وسافای

 

ما تنفع خفت بیتـــــــــــی وسافای

 

البنیته ابعـــــــــــــز یهدمونه علیه

 

الاسه ساعه اقطس ابحره سعافای

 

وجرحه اتغمگ ابگلبــــی سعافای

 

نخله ابلا ثمــــــــــر چنی سعافای

 

یبس من جـــــور وکتی العمل بیه

 

 

 

 

شاکر حجی اسوادی الباوی

 

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :ارید اصعد جبــــل حمرین شضو


وهلی فوق العدول احمول شضو


خرب کیف الرفاگه ابیوم شضو


عسل مطلــــوب ولیطلب ایهاب


الشاعر المرحوم منان الشبیب زبیدی
نوع مطلب : الشاعر المرحوم منان شبیب الزبیدی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/21 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

عبیط الدمـــــــــــع بفراگه یریته

 

یریت الجفــــــن هم یوگع یریته

 

ابچف عمری حبل حتفی یریته

 

حکمـــــت الروح شنقن للمنیه

 

 

بشیر الصرخی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/21 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

الک یاما نگلت الجــــــــــــــــدم وسریت

 

و ابحبــــــــــــــک چتفتنی ابقید وسریت

 

ارحمنی ارجوک ناری اسعرت وسریت

 

ابغیابک یل گطعت الوصـــــــــــــــل بیه

 

 

 

عباس صگوری

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اود لشفاک اصـــد اشلون یفتن

 

ابفرگتی وبل گلـب ویعات یفتن

 

عسه البینی لبینک صار یفتن

 

ابسقر مأواه چی نـــاره سریه

 

 

 

داخل الصالح الهلیچی

 

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

دلیــلی إعتقد من یـــــــــدواک کلما


صحی وهوه النقی بهـــــواک کلما


الیه امن العتــــــــب ویــــاک کلما


یعثره الله النـــــــــکرخله وخویه


 

الوکــــت ویای ما ینصف ویرعه


وصعب ذل کأسه اشربنه ویرعه


الچان اوی الغنــم سارح ویرعه


یشد رایة و شهم صــــــایرعلیه

 

 


عیســـــــی الشرهانی

 نوع مطلب : عیسی الشرهانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

گضیت العمــــــر هلبت بعد هلبت

 

تجی وباجی ابتوت الگلــب هلبت

 

سهر لیل انتظاری اعلیک هلبات

 

ابحظن عینی العماهه اجفاک لیه

 

سری اعلل یــود ما یوم خفته

 

ولا یوصــل الاذن الغیر خفته

 

علی زین الطبایع وزن خفته

 

اخف من الظلال اعلل وطیه

 

 

 

فرید علاو الحزباوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یصاحب لو تصــاحب زین لولا

 

تصاحب وبصحبته شوف لولا

 

بعض منهم یسوا ألبعض لولا

 

وصل فزاع یجــــدم عل سریه

 

 

یاسر العنافجه

 نوع مطلب : الشاعر یاسر عنافجه، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یا الاه الکون یا ربی یمنبیک

 

الخاف ایلوذ من ذنبه یمنبیک

 

ابجـــاه البیت المشید یمنبیک

 

اصـــومن هشهر دون الخطیه

 

 

ابو سجاد سلامات

 نوع مطلب : عبداله ابوسجاد سلامی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/14 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

حبیــــبی الفرگتک دوه وشلها

 

تعال او خیط اجروحی وشلها

 

شتریـــــد الخلگ منی وشلها

 

احن واشتاگ الک حد المنیه

 

 

 

قاسم النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

بشر ماون ونیـــــنی اعلیک حتم

 

الغرگ من علی هم اجفاک حتم

 

اشوفک لو أصد للغیـــــــر حتم

 

نعایـــــــن بل مشوفه اتلوح لیه

 

یناهی شـــــــوگک ابعگلی یسودن

 

وحس سهم النوه ابضلعی یسودن

 

لیـــالی اصبای من دونک یسودن

 

ایامی ولا کشف وکتـــــــــی علیه

 

 

 

فرید علاو الحزباوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

چلمت العگال حـلوه البیها لهل العـز وسام

 

الراید اینول العمالی ایصیر صارم لل عمام

 

والیرید القمه کلها ابعگله یطبع هل کــلام

 

عـل هـامه ایـضل تـاج اعضـیدی

 

 

 

 

قاسم النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

شهر رب الکریم اضاف ینضاف

 

تقوا من جمیــــع اذنوب ینضاف

 

البید الکون واجب کون ینضاف

 

ابرمضانه او رحمتــه القاط میه

 

 

 

ناصر فرطوسی

 نوع مطلب : ناصر الفرطوسی ابوماجد، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

رشه المارام درتمـــــــــا ورمضان

 

هوه اوبحشای هیج انه ورمضان

 

ابفـــــرح شعبان ودعته ورمضان

 

یهل وضما یحل ویجـــــــــــور بیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

سیف الدهر طر گلبـــی الف طور

 

وجرونتی ابغبن صدگ الف طور

 

شفت صیام من یوصل الف طور

 

تضل محتاراً بس تفطـــــر اذیه

 

 

 

 

شاکر حجی اسوادی الباوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

تفرهد کل فرحـــــــــــــنه ونسبینه

 

اومظن ضلت یصـــاحب ونسبینه

 

حچینـاها الحقیـــــــــقه ونسبینه

 

امن اهلنــا البسطو بهل القضیه

 

 

 

مصطفی الهلیچی

 

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ارضابک شــــــهد وشفافک مندر

 

او جـــــــــمالک قادر العالم مندر

 

او حیاتک خزرت اعیونک مندر

 

الحواری اویل مها ایطیحن سویه

 

 

حبیـــــــبی ریحت اجناغک من الفال

 

او صدت ناظـــــرک اخطر من الفال

 

چنت اقوه ابزمن وصلک من الفال

 

ابقیـــــــــــــابک جارت النمله علیه

 

 

 

 

ابو خلیل الشحیتاوی

 نوع مطلب : الشاعر عبدالزهرا ابوخلیل الشحیتاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الو هدمــــــــــی العلی گومی یبسلو

 

ولا چف الخصـــــــــــم ملگه یبسلو

 

رطب حبر العهـــــــــد مدری یبسلو

 

واشوفه اویه اجنبی ایبسبس علیه

 

 

 

فرحان صیهود الشریفی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اهنا یلما شفت بالــــــــــزلم خیلاک

 

انطر دخل تجدم اعلا الخیل خیلاک

 

ابوکتها انه اخوک اویــاک خیلاک

 

اویاک اویاک ویـــــــــن اترید بیه

 

 

 

سعید نایف دغاغله

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

نص اللیـــل الوی اعلیک لویم

 

قتیل وما حضرت انساک لویم

 

صبر الی صــبرته اعتقد لویم

 

گضه وچا صبخت کل الوطیه

 

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/10 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

بسچاچینچ یدنیه الگلب بلحی

 

صلف ما نام طولا لیــل بلحی

 

وحیــد الی یضل مفرود بلحی

 

ذلیل ایصیـر من دون الخویه

 

 

 

مرتضی نیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

صحت یلحادی وین اترید لاون

 

ابهلی الطیبین چی لانوح لاون

 

یسلیــــــــــنی بعدهم بعد لاون

 

انتظر ودیـــــارهم ضلت خلیه

 

 

 

علی ناجی مرمضی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/10 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

صحتی ابلحظ المــوادع یواشای

 

وشلال المای من عینـی یواشای

 

عساک اببحت المفـارج یواشای

 

توش واترید هجــره ایعم علیه

 

 

سقیم الحــــــــــال یل تنشد منصحای

 

الخبیـــث اشلون انصحنَه منصحای

 

اشمصیح اعلیه ما یخجل منصحای

 

ولا ذرَة حیـــــا ابـــــــــــذاته الغبیه

 

 

 

رحیم المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/10 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

هل الـــــــــدمع من الدم یجفنی

 

الترید الروح مـو وکته یجفنی

 

لو را دا لد هر بلهــــم یجفنی

 

اعتـزم بلله ویمیل الفرج لیه

 

 

 

مهدی حیاوی

 نوع مطلب : مهدی حیاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/7/10 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ایتمشه اویل هوا اوعگلی یماشه

 

ایتیفل بلشعـــــــر وایحس یماشه

 

عسی حظی ابکبــر حظچ یماشه

 

وانا من عزلف نــــــــــوم الهنیه

 

 

 

رحیم المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الک یاما الک ودیـــــــــــت ود آخ

 

مثل ود انخل بللیــــــــــــف ود آخ

 

الذی امنلحب سکر معذور ود آخ

 

اکید اهـــــــــواک بی فاتک خطیه

 

 

نمه یحشــــــــای هم ودک وکمون

 

ابگلبی او بیک بس گلبی وکمون

 

المثل لقمان صـــرت انته وکمون

 

آنه اوبل غدن اخلـــــــص خطیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

کض چبــــدی یناهی ابشغب وفره

 

وخل خدک یجس الگلـــــــب وفره

 

اذا تبعد حبیبـــــــــــی الچفن وفره

 

الحبیب الصار من شوگک ضحیه

 

 

ابو خلیل الشحیتاوی

 نوع مطلب : الشاعر عبدالزهرا ابوخلیل الشحیتاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الدمع تیزاب عگبــــــــک هدمنی

 

او شذا اجناغک الساحر هدمنی

 

ابفرد خـــــزره الا واحظ هدمنی

 

او غرامک شد جحیــم النار بیه

 

 

ابو خلیل الشحیتاوی

 نوع مطلب : الشاعر عبدالزهرا ابوخلیل الشحیتاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

تظن تفتک فریست شات منفاک

 

اسد لو انتفــی امن الاهل منفاک

 

کاس الراح راح السکر منفاک

 

حمیـــــه ابفاک لو فاک الحمیه

 

 

 

ملا محمد المایود

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یطارش بلمشی انخــــاک بسهم

 

لئن احملت منلهجــــــــر بسهم

 

دصل گلهم یگول الجفه بشهم

 

کافی امنلبعــــد حل مرض بیه

 

 

 

علی العموری

 نوع مطلب : علی العموری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یواشی من فــرس قیها ترجل

 

واخبــــرک ماتذل تعله ترجل

 

اذا محشوم من جیلک ترجل

 

الیجی ایهینک ولالک قابلیه

 

 

 

ناجی مشلوش مرمضی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الشخص لاتبــــــدگ الکبرة وسنه

 

اوگالو بل بحـــــــــر کوسی وسنه

 

اشمرید اتعب علی الدارس وسنه

 

اشموصفه ایضیـــــع الوصف بیه 

 

 

 

 

علی الموات الحمیداوی

 نوع مطلب : الشاعر علي الموات الحميداوي(قرية الحنيري)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

صلات العشـــــــــگ دلالی یصلهه

 

الک لو مهجتی هجـــــرک یصلهه

 

یناهی ارویحتی شوگک یوصلهه

 

و ربک للگبـــــــــر و یعف علیه

 

مغبـــــــر ما صحه امنلهم ترسمای

 

عالی  وهبط بمحبـــــتک ترسمای

 

من کثر الدمــــــع جفنی ترسمای

 

الصحاری وفرعن شجرات اذیه

 

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الجفونی اوما یمـــــر بیه وکتما

 

اضیج اشلون اضم حبهم وکتما

 

الجفن غیم مطـــر شوفی وکتما

 

ابنحیبه ایصیـــح شیردهم علیه

 

احبـــــــابی الیطحن ابعگلی هملهم

 

اوجدمی اعلا الحسچ حافی هملهم

 

اهملونی او گلبـــی ما یقبل هملهم

 

او بعدهم حط صریخ اجنـــون بیه

 

 

قاسم النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

تل ون تل قهــر تل هضم تل هم

 

علی من نایبات الدهـــر تل هم

 

شداوی گلت گالو صبر تل هم

 

لهمته وتل مصــایب ذب علیه

 

 

 

ملا فاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یدنیه ابراحتج جــولی وصولی

 

ابد ما غیــــر اطباعی وصولی

 

اهتمامی ابعزم خلیته وصولی

 

الحد المشنقه ابحـــب القضیه

 

 

 

بشیر الصرخی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یکدش من صــــــــــریم العار ربعای

 

او دعینی امن الملامه ایذوب ربعای

 

صحت یــــــــوم انکتو وبایی ربعای

 

انه اغلامــــک یبــــوی انگضت بیه

 

یـــــــــدنیه ابدفترچ بنصاف  گلبای

 

طفح چیل القهر والصــــــبر گلبای

 

عجیـــــبه او ما وگف للیوم گلبای

 

او حزن باچر وامس مجموع بیه

 

 

 

ترکی الامیری

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/27 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

اعیـــونی اشگد لجل فرگاک یمن

 

دمه او گلبی ابذچر طرواک یمن

 

الو ما یــــــــــمک انا ارتاح یمن

 

یجینی الخیــــــر وابره امنل اذیه

 

 

 

قاسم النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یحلوه ارجوچ چتف ابچتف دحچی

 

معای وبیت من العشـــــگ دحچی

 

یـــــــواشی انوب بلله گوم دحچی

 

الاحبهه اعلا الــــــزند نامت هنیه

 

 

 

اسماعیل علی الموات

 نوع مطلب : الشاعر علي الموات الحميداوي(قرية الحنيري)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الوکت ظیم او قهر روحی سفاها

 

او کفو بلعیــــــــن ما ندت سفاها

 

ذله البچی او من اضحک سفاها

 

واذا ســــــاکت تلـــوم الناس بیه

 

 

 

ترکی الامیری

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اهدمت حیلی یدهــــری لا لیمته

 

املایم وبکه صــــــابر لا لیمته

 

الحزیــن اقصد الفاجد لا لیمته

 

ابلحن ثکله ابتوالی الهندسیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/27 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

وجه صافی وعله خــده شحشم

 

دنت نفسی اطلبت شمه شحشم

 

شفازع شـــــهد شتنخه شحشم

 

وشظایه اشفافه شچاهن بدیه

 

 

 

میثم الساری

 نوع مطلب : سالم الساری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

نهلت ابيوم حــــادی الظعن لاتب

 


خليلی ولا دليــــــــــلی کفر لاتب

 


دخيـــــل الله يحادی اقترب لاتب

 

تعد چيه تســـــــد باب الأمل بيه

 

 

ترفن ليش يعيـــــــونی شرفچن

 


العمه لو ظعن محبوبی شرفچن

 

کافی الدمــــع وحترمن شرفچن

 

الغـــــــزاچن لويحن ماخان بيه


 

 


تســــل تهمل تمل تنتظر وشتل

 


تفت گلبی الصبر لاوين وشتل

 


الو اکرب صـبخ ياصاح وشتل

 


گصب أستر من اليگصون بيه

 

 


ال إلی ولمو إلی يــــرحون فدوه

 

الصحيب الماترکنی اوحيد فدوه

 

ألو ظهـــــر النشامه انحان فدوا

 


اســــــــتهم تلگا لعد اهل الحميه

 

 

 

 

محمد لویمی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/26 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

علی من نشد یا صـــــــاح منسال

 

اوغده جسمی علا الخوان منسل

 

دمعــــــی یشـــــبه اشلال منسال

 

کلف وفـراگهم یصـــــــعب علیه

 

 

 

 

 

صباح مزرعه

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ســـواجی التســـگی الخوه کراهه

 

کثــــــــر بیهه الخرب محد کراهه

 

من ارید احچی علی تطلع کراهه

 

امن ارید اسکت عتبهه ایرد علیه

 

 

 

الشاعر الادیب اغلامعلی الحمیداوی

 نوع مطلب : الشاعر غلامعلي الحميداوي، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اریــد اکتب دعا امنظم شفلهه

 

در ابیض عقیق احمر شفلهه

 

المحبه عجدت ابریسم شفلهه

 

عجدَت ابدلیـــــلی اوعم علیه

 

 

 

ملا محمد المایود

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

النـــــــــواظر دمعــــــن من بدن یفلان

 

اصـــــــــــورک من چنت ویای یفلان

 

طگ صبری وصرخت وشفت یفلان

 

اطیــــــــــــور وطاح عشهن علوطیه

 

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

أتدري إذیـــــاب هجــــــــــرک علی شعون


أسی و تـــــدری إلمئاسی اعلیـــک شعون


إلضــلع و إلنـــــــــــــاظر إبملگاک شعون


طفه بجفــــــــــــــــاک عود ارجوک الیه

 

 

 


عیســــــــــی الشرهانی

 نوع مطلب : عیسی الشرهانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الذی اگبال الخصم راسه معلا

 

 ذلیـــل و یانس الطاغی معلا

 

اذا یــــــوم النعم رهمت معلا

 

انه ارهم مع الما عدهم حمیه

 

 

 

 اسف جفن النشامه انشوف هسل

 

دمه و جسم الأمس مهیوب هسل

 

 حرت منمن اگول الصـوچ هسل

 

عفن ســـــــاسه رفع راسه علیه

 

 

 

 داخل  صالح الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ابد ما دنگـــــت مـــــــــره وناصیت

 

جبل وکت الضنک عزمی وناصیت

 

الخصم طخت لعد جــدمی وناصیت

 

المجـــــــــد نال الاسم والصیت بیه

 

 

 

قاسم النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

خــدک من نبات او ورد جورای

 

اومن تگرب اکید اتزیح جورای

 

الو مره ابحیاتی اتکون جورای

 

زمان اصــــــبای کله ایعودالیه

 

 

 

ابو خلیل شحیتات

 نوع مطلب : الشاعر عبدالزهرا ابوخلیل الشحیتاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

حبیبی ارشفت من شفته عسلمای

 

الحیات و ما یرد وسـفه عسلمای

 

اعریضی الالَم احـوالی عسلمای

 

ابدلیـــــله ولا بره الیــوم المنیه

 

 

 

رحیم المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ما دریـــــــــتک وانت ریتک دارلی

 

ما دریـــــــــتک وانت ریتک دارلی

 

ما دریـــــــــتک وانت ریتک دارلی

 

ما دریتک وانت ریتک درالکائنات

 

 

 

 

عارف خمیسی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

اهیم امنل اسه المـــــرنی بیاهیم

 

واهمن بیچ یا روحــــــی بیاهیم

 

احبابی الچنت آنه ازمط بیاهیم

 

جفو عنی ابوکت معسورا ادیه

 

 

 

حسین حیدری

 نوع مطلب : حسین حیدری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ترف بعیــــــونک الفتر منزر

 

تصوب ضیغم المجـــبل منزر

 

اریجک فاح من زیجک منزر

 

ازرار الزیــــج نار اتهیج بیه

 

 

 

ملا فاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ما تهتهم عرفتــــــــــک لوعانی

 

ابغرامک یل مرامــــک لوعانی

 

ابجفاک اغمضت ماظن لوعانی

 

الذت النوم لیــــــــــل المر علیه

 

 

 

حسین حیدری

 نوع مطلب : حسین حیدری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

یغصــــن البان حلــــو الطــــول یغزال

 

مغــــــزل ودی الک بس شوگ یغزال

 

تحت حجبک ومیض الوجن یغزی ال

 

دجه او گلبــــی ابرجه اوصالک تهیه

 

 

 

جلیل شجیرات

 نوع مطلب : جلیل الشجیرات، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

جفنی ما غمض سهـــران حیلاک

 

و شارع بل دلیـــل اهموم حیلاک

 

یجی البطران ینشد لیش حیلاک

 

رکد مایـــــدری ونـــــت نای بیه

 

 

 

 

مهدی عطشانی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اشوکت گلبـــک یناهی ایرید یدراک

 

محبتی و فکر عگلی اشلون یدراک

 

ناحل من غـــــــــرامک کئن یدراک

 

ولبحلـــــی اتصـــــارچ ذیـــــچ هیه

 

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

لیـــــلی اعتقد صایر علی ظهرای

 

سبب بزقت جبینک حنت ظهرای

 

حلــــو ایگول کلمن شاف ظهرای

 

ونه ابشـــــوگک احس یاتون بیه

 

 

 

مهدی حیاوی

 نوع مطلب : مهدی حیاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یل گطعیت بت احشـــــای منتل

 

غـرامک لیش بیه اتخون منتل

 

یناهی اشفت منی احساب منتل

 

الاعرفک یاهو المغیرک علیه

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

گلت کلشـــــــی ولامن شی الوله

 

او دلیلی الیحن بلحب شی الوله

 

الذی احمــــوله ثجیله شی الوله

 

بعیده احبــاب روحه الگطع فیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

لیــــــــلی اعتــــقد ونهاری بکتلی

 

انــــوح اعلیک وبنــــوحی بکتلی

 

الخلگ شنهی سبب تدری بکتلی

 

غرامک یل تشــــح وصلک علیه

 

 

 

مهدی حیاوی

 نوع مطلب : مهدی حیاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

انه الحلیـت کیدک لیش شدیت

 

ادیه او علی بلهجــران شدیت

 

کل ساعه ابهواک اتمر شدیت

 

نزاع اتمــر ولا مریــــــت بیه

 

 

 

ابوماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

جفانی الچان مو هجتی بلمسه

 

الجبینه کل صباح اهیه بلسمه

 

گلت یرجع علی حیلی بلسمه

 

لمسته و صار دلالـــی ابلظی

 

 

 

مهدی حیاوی

 نوع مطلب : مهدی حیاوی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اکید الملته احبــــــابه یمل کون

 

منــــهم حیـــث مارقه یمل کون

 

عمریا امل بیک احلم یمل کون

 

ونستی او رجع البســــمه علیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

یحبابی رمشت عیــــن لو عنی تجفون

 

موبس دمع وادموم حتی ابچی العیون

 

 

 

قاسم النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

اببحرشوگه سفیـــنه ابغیــــــرسفان

 

صـــــــرت وعلی روج اجفاه سفان

 

اله امن الذهب تومی اهوای سیفان

 

یلمـــعن عل هــــــوا وطعنــــــن بیه

 

 

 

عادل خالدی

 نوع مطلب : عادل خالدی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

علّ وگلبــــــی ناهی الناس شعلو

 

ابو شهم ما کفــو وابنـــــار شعلو

 

یخل تحت النگاب  البــدر شع لو

 

الوجه واهلک سعو یخفون ضیه

 

 

 

 

جلیل شجیراتنوع مطلب : جلیل الشجیرات، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

خل غوجک عله الجیــمات ینزف

 

او خل جــرح الیضدک دوم ینزف

 

الشهم للحومه زفت عرس ینزف

 

او هلاهـــل عرسه صوت البندقیه

 

 

 

جلیل شجیرات

 نوع مطلب : جلیل الشجیرات، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

شاچخ علصــــدر یهوای یبلاک

 

بلیت الخلگ والله ابهای یبلاک

 

انشدک فی خلاف الزیج یبلاک

 

یفــــوّح ریـــــح مو مشموم لیه

 

 

 

رحیم المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

یضعن العلم لا تســـــــری وکتنه

 

الجهل نـــــزلنه لســـــافل وکتنه

 

صمأ بکمــــــأ اوعمیــــأ وکتنه

 

سلام الله اعله عصر الجاهلیه

 

 

 

جلیل شجیرات

 نوع مطلب : جلیل الشجیرات، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

ابجفه المحبوب بگلیـبی علل ما

 

تصح وابلهفه عطشانه عل الما

 

یعمی ارجوک سولفلی علا الما

 

یصح بلحــــــور واببیتک تهیه

 

 

 

رحیم المنهل

 

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/23 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

الضبی من حب حنان الگلب درعا

 

گلتله او ثوبه من الزیـــــــج درعا

 

طلقت اســــهام ودّی اوجعل درعا

 

الغــــرور او خاب گوس الامل بیه

 

 

 

جلیل شجیرات

 نوع مطلب : جلیل الشجیرات، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/21 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

سگه اریاگی ابجفـــاک المر شحلهه

 

یناهی العیــــن می دمـــــعی شحلهه

 

قضیتی اویاک ما تنــــــحل شحلهه

 

اعجدتهه ابیوم شخصک گطع بیه

 

 

 

حسین حیدری

 نوع مطلب : حسین حیدری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

التحـــــچی الحگ یخی گو طرت مامن

 

ولا ویــــــه فلیــــــح الگیــــــــت مأمن

 

العجب طگنی اعلا واوی الزور مأمن

 

ویگـــــول اســــــــــــباع شوگلت علیه

 

 

 

یاسر الشیخ کریم العنافجه

 نوع مطلب : الشاعر یاسر عنافجه، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

صحیـــب الیاه متلــــگی یهاوین

 

مشه و مثله اباسه یاهو یهاوین

 

یصوت الامل ما سمعک یهاوین

 

هلی ابنقـــــمات صوت رد علیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

یناب الوکت من کل کتـر عضبای

 

لئن ماسلم من اعضــای عضبای

 

جفوعنی ابعسری وچان عضبای

 

الهم نـــــازع اگـــرابه ابکل ثنیه

 

 

حسین الحیدری

 نوع مطلب : حسین حیدری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

امنشم زیـــــجک وصد ینزاح ولمای

 

یلبشعـــــــــرک یفوی اروی والموی

 

من اتعتنی او تظمنی ابعطف ولمای

 

یلامـــــــــــس شفــــتـــــک دستلذبیه

 

 

 

رمضان العگیلی

 نوع مطلب : الشاعر رمضان العگیلی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

المضــــــایف والشیـوخ اکثرت عدنه 

 

اوبل ماتم فرحنـــــــــه وصار عدنه

 

العلیه تحسب شریف السلف عدنه

 

اشمالا اویا لیــهل یــــرکض سویه

 

 

 

یاسر الشیخ کریم العنافجه

 نوع مطلب : الشاعر یاسر عنافجه، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

عگب عیــــــنک یناهی منیسلینی

 

اشغلت بالی وغرامک منیسلینی

 

ولله الواشی عنـــــک منیسلینی

 

الدنیه اتضیـــــــج بیه امنل اذیه

 

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/12 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

وحگ المنکســـــر بلطف ضلعله

 

عله المخلوگ اخو زینب ضلعله

 

نزع چفین ابو الغیره ضل اعله

 

العقیله الهـــدمت سور ال امیه

 

 

 

سالم الساری

 نوع مطلب : سالم الساری، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

شهگ با شگ شبابی وگع منطار

 

ابتعذیب المشیـــب الچبــــد منطار

 

بگه امنــــــلعمــــر یا خلان منطار

 

فجر و اتنــــطر اطــــروش المنیه

 

 

 

ملا فاضل السکرانی

 نوع مطلب : الشاعر ملا فاضل السکرانی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

2013/6/12 ::کتبت بقلم : ومضـــــه شـــعر

 

الیعیــل اعلا الوطن یاصاح یندام

 

اعلا خشمه والیرشا ابمای یندام

 

الیخون الاهل باول ضیــج یندام

 

اویضل مطروح حمله ابلا تچیه

 

 

 

رحیم المنهل

 نوع مطلب : المهندس رحیم المنهل، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

ابجفه ناسی وهلی البضیج شالو

 

 

الحمل ما ارتدی من زیـن شالـو

 

 

الگلب حی چی الآه الکون شالو

 

 

رافــض مابــگیت ابــهـــل عزیه

 

 

 

 ابوسجادالسلامی

 نوع مطلب : عبداله ابوسجاد سلامی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

هلی یل صـــــطرو العایل بیدهم


او صلاطین الدهر تحلف بیدهم


اشما لح الخصـــم ماظن بیدهم


هلی بسیـــــــوفهم گصو رگاب

 

 

 

هادی الغزلاوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

وحگ دورگ هلی اونخـــلا وشطه

 

انحس وکتی اشــــاخذ منی وشطه

 

الاسه ابگلبی یشط لاحض وشطه

 

اتســــع وشلال مــــــــایرهم علیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

اسف شح مالگـــت روحی ولمها


اعتقـــد ولهل سبـــب زاید ولمها


تطش حفنت صبـــــر بیه ولمها


اشملمها البین طشرها من ادیه

 


من بلبــــول یـــــوده وبیه یدلای


الیگول بمجـــد چنه وچان یدلای


عساچر امس چود اتصیر یدلای


و ترد عیلات وکتی اخلاف ادیه

 

 

 

الشاعر عادل الصخراوی

 نوع مطلب : ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

هلی عوج المناســـف من دللهم

 

 درب الکــــرم سابج من دللهم

 

اکروم الناس تشرب من دللهم

 

هلی کندس علی اخشوم العدا

 

 

 

منان شبیب الزبیدی

 نوع مطلب : الشاعر المرحوم منان شبیب الزبیدی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

حســــرتي اعليك يمعـــــدل بعدما


تنعـــــــــد والنظـــــر مابي بعدما


اوعدت ان ما اجي البيـتك بعدما


امر والشــــوگ جرني ابلاوعيه

 

 

 

مصطفی کثیر

 نوع مطلب : مصطفی کثیر، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

احب دورگ هلـــی اوشطه ونخلا

 

وحــــب غربیـــل برکتـــنه ونخلا

 

العزه ابچف مجـــد گومی ونخلا

 

اسف ولعوز شدلی اچفوف ادیه

 

 

 

ابو ماهر العتقی

 نوع مطلب : یوسف ابوماهرالعتقی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

احبـــابی الی علیه الشین بدوه

 

جفونی واگطعو والطیــب بدوه

 

شجاهم مای حبنه ابعجل بدوه

 

اظن غشهم سراب اللمـــع میه

 

 

 

مرتضی النیسی

 نوع مطلب : الشاعر قاسم نيسي (ابوميلاد)، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

 

الچفه احمول مو شایل وجدما

 

اتراجف بلوغه یجــدم وجدما

 

جفن المجــــــد مامره وجدما

 

ابجبینه المخجلت من الردیه

 

 

 

احمد جاسم الهلیچی

 نوع مطلب : احمد جاسم الهلیچی، ابوذيه - عتاب - هات - ميمر،
label :

ديـــــــــــــــوان ملاثـــــــــانــی
الاهـــــــــــــــــــواز عاصـــــــــــــمة الثقــــــــــافه و الادب
حول المدونهموضوعات

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


تماس با ما

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن